MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI
Unvanı: Be-ty Stores
Adresi: Maltepe/İstanbul

Telefon: 0 539 478 97 90
E-posta Adresi: info@betystores.com

1.2 – ALICI

Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Email :

 

MADDE 2 – KONU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://betystores.com  (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

2.3.  İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu Sözleşme ile ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden SATICI’dan satın alınan ürünün cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, bedeni, adeti, vergiler dahil satış bedeli, ödeme, fatura ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :

 

 

TESLİMAT BİLGİLERİ
Adı – Soyadı/Unvanı
Adres:
Telefon:
E-posta:
FATURA BİLGİLERİ
Adı – Soyadı/Unvanı
Adres:
Telefon:
E-posta:

 

 

MADDE 4 – ÖN BİLGİLENDİRME

ALICI, işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi’nin ilgili sayfaları ve/veya kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini ve aşağıdaki hususların kendisine açıklandığını kabul eder.

 • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • SATICI’nın mensubu olduğu İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası’nın meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin 444 0 486 telefon numarasından ve www.ito.org.tr internet adresinden edinebileceği bilgilerini kendisi ile paylaşıldığı,
 • Ürünün İnternet Sitesi’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar ve yöntemler,
 • Sözleşme konusu ürün için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem ve araçları ile ürünün temel özellik ve nitelikleri, vergiler dahil ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam fiyatı,
 • Ürünün ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye, teslim, kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürün ile ilgili diğer ödeme, tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt ve sorumlulukları,
 • Ürün için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanım şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan üründe, Sözleşme konusu ürünün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım şartlarına uygun kullanılmaması nedeniyle bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde, ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup etmek suretiyle tahsil edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünü SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve iade yolları, varsa iade masrafları, ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış ve/veya kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil ilgili tüm mali hususlar,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürün ve diğer mal ve hizmetler,
 • ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (toplu alımlar her halükarda bu ticari veya mesleki amaçlarla satın alınan ürünler niteliğinde sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere, tüketici haklarından yararlanamayacağı,
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı ve elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanunlardan doğan hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • İşbu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden  ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da 3 (üç) yıl süre ile saklayabileceği,
 • İşbu Sözleşme’den kaynaklanan bir uyuşmazlık halinde, ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe ve/veya İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yasal başvurularını yapabileceğ

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

Ancak aşağıda sayılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış, istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 • ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun ürünler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
 • Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
 • ALICI’nın  ticari ve/veya mesleki amaçla satın aldığı ürünler.

 

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI,  cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur.  Bu bağlamda,  cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, ALICI cayma hakkını kaybedebilir. Bu durumların varlığına rağmen, SATICI tarafından cayma kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

Cayma hakkının ALICI tarafından SATICI’ya yasal 14 (ondört) günlük sürede telefon veya e-posta yoluyla açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün en çok 10 (on) gün içerisinde, SATICI’nın işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresine gönderilmesi zorunludur İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI ürünü bu anlaşmalı kargo firması ile göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde, ALICI’dan herhangi bir masraf alınmaz.

Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılarak ürünün iadesi sırasında, ALICI, ürün faturası, iade formu, iade işleminde ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydıyla, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün teslim masrafları, ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

 

MADDE 6 – ÖDÜL PUANLARI KAZANILARAK VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK ÖDEME YAPILMASI HALLERİNDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

6.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nden alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICI’nın söz konusu anlaşması ve kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme’den  cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI’ya bir geri ödeme yapılması hallerinde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı ALICI’dan geri alınır.

Şöyle ki; bu geri alma işlemi, SATICI’nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI’nın anılan sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI’nın ALICI’ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

6.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu ürün alışverişinde SATICI’ya ödeme kısmen veya tamamen ödül puanları ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan ürünün bu Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, ALICI’ya ürün bedeli iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI’nın ürünü İnternet Sitesi’nde satın alırken SATICI nezdinde kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI’nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI’ya yine puan olarak iade edilebilir.

6.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri/tutarı SATICI tarafından ALICI’dan kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI’ya  hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

6.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma ve/veya sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme ve/veya anlaşmalarda belirli tüm hak ve yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

6.5. SATICI’dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

6.6. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemekte, işbu konuya ilişkin yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

6.7. Yukarıda yer alan hükümler, varsa, ALICI’nın doğrudan SATICI’dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.

SATICI’dan ödül puanı kazanan veya SATICI’ya ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm alıcılar ve böylece ALICI, yukarıdaki şartları kabul etmiş olmaktadır.

 

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.2. Aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

7.3. Ürünün teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması ve adreste bulunan kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır.

Ürünün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

7.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5. ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.6. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.7. SATICI, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde ürünün toplam bedelini ALICI’ya iade eder.
7.8. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.9 Ürünün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 5 (beş) gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.
7.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo giderleri ALICI’ya aittir.
7.11. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

7.12. Sözleşme konusu ürünün SATICI tarafından herhangi bir nedenle tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla,  eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir. SATICI bu takdirde, Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermeyerek siparişini iptal ettiği takdirde, ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde ilgili bankaya iade edilir.

7.13. ALICI, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

7.14. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta adresine SATICI tarafından söz konusu bilgilendirmeler ve bu Sözleşme gönderilmekte olup ,  ALICI e-posta içeriğini cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan,  SATICI nezdindeki sistemlerde 3 (üç) yıl süre ile muhafaza edilir.

7.15. İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde, bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil SATICI’ya ait kayıtlar delil niteliğini haiz olup, tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 8 – GÜVENLİK, GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER,  ELEKTRONİK İLETİŞİMLER, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR VE BİLGİLENDİRME

İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları, politikası ve şartları geçerlidir.

8.1.ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Söz konusu bilgilerin ALICI’ya ait cihazdan girilmesi nedeniyle, bilgilerin ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.2. ALICI’nın İnternet Sitesi’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, SATICI’nın mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari, sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan veya olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) ve elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan veya olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

8.3. ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı ve işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri dışında olanlar, veri kayıt sisteminden silinir, yok edilir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir.

8.4. İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

8.5. SATICI, yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler SATICI tarafından İnternet Sitesi’nde veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

8.6. İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI böyle bir durumda mal veya hizmeti satın aldığı, ikametgâhının bulunduğu veya SATICI’nın yerleşim yerindeki yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş, sözleşme ön bilgilendirmelerinde, İnternet Sitesi’nde yazılı tüm açıklamaları ve koşulları okuduğunu, satışa konu ürünün temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler, bilgilendirmelerin açıklandığını ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunları onay ve kabul etmek suretiyle, ürünü sipariş ettiğini ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ve beyan eder.

Ön bilgilendirmeler ve işbu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

SATICI : Be-ty Stores  / Betül Koç

 

ALICI:

TARİH:13 Eylül 2018 22:05

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamındaki haklarınız ve Be-ty Stores olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz Be-ty Stores / Betül Koç ve mobil uygulaması dahil İnternet Sitesi’nde üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amacıyla girilen bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Şirketimiz Be-ty Stores / Betül Koç , servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda verilerinizi işleyebilecektir.

Gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün/hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün/hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamalarının tarafınıza ulaştırılması amacıyla kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin edilir, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, yurt içinde paylaşım, açık izninizin alınması halinde yurt dışında paylaşım, aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

Müşterilerimiz/Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından Be-ty Stores’a ulaşarak kişisel veri kullanımı ve işlenmelerini durdurabilirler. Müşterinin/Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur. Müşteri/Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri/Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Be-ty Stores’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir.

Tarafınıza ait isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu bilgisi, cihaz kodu, IP numarası ve adresi, e-posta adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza işbu bilgilendirmeyle bilgi verilmesinin yanı sıra KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak sahip olduğunuz haklar; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizim aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu sıfatıyla ’ya başvurabileceğinizi, bu başvuru ve taleplerinizin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini), Kanun’un izin verdiği ölçüde kişisel veri işlenmelerinin ise devam edebileceğini bilgilerinize sunarız.